Stadgar – Ordningsföreskrifter

SBS STADGAR
Ändrat 2021-06-12

§1
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

§2
Envar äger rätt att vara medlem efter styrelsens godkännande. Som medlem har man både rättigheter och skyldigheter vilka, tillsammans med stadgarna, framgår av på medlemsmöte antagna Ordnings-föreskrifter.  Årliga avgifter betalas senast av styrelsen fastställt datum för det löpande räkenskapsåret. Medlem som icke erlagt avgifter inom 30 dagar efter sista betalningsdag för 2:a påminnelsen kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som genom olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar föreningens intressen eller verksamhet kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, dock ska beslut härom fattas av minst fem styrelseledamöter.

§3
Årsmötets tidpunkt bestäms av styrelsen.
Extra möte kan utlysas när så erfordras.

§4
Av medlem väckt förslag ska av styrelsen framläggas vid nästkommande styrelsemöte. Förslag som ska behandlas på årsmötet, motioner, ska vara styrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före årsmötet. Kallelse till årsmötet ska normalt sändas senast fyra (4) veckor förre årsmötet.

§5
Årsmötet öppnas av ordförande eller anmodad medlem. Omröstning sker vid alla tillfällen enligt för föreningslivet gällande förordningar. Varje i mötet deltagande medlem som inbetalt gällande avgifter äger rätt att rösta. Beslut fattas med enkel majoritet, dock för ändring av §13 erfordras ¾-dels majoritet.

§6
Vid årsmötet förekommer:

a.     val av två medlemmar att jämte ordförande justera dagens protokoll.

b.     Styrelsens och revisorernas berättelser.

c.     Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

d.     Val av ordförande och kassör.

e.     Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

f.      Val av två revisorer och två suppleanter för dessa.

g.     Behandling av till årsmötet inlämnade frågor och förslag.

§7
Styrelsen som ska ha sitt säte i Söråker, skall bestå av fem personer, vilka växelvis väljs på en tid av två år. Två suppleanter väljs på ett år.

§8
Styrelsen är, utom i det fall då §2 stadgas, beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande, vid lika antal röster gäller den mening som ordföranden biträder.

§9
Styrelsen utser inom eller utom sig erforderliga funktionärer.
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utfärdar instruktion för sina ombud.

§10
Styrelsen åligger att utarbeta förslag till inkomst- och utgiftsstat att föreläggas årsmötet, att angiva berättelse över föreningens verksamhet samt redovisning för tilländalupet räkenskapsår.

§11
Styrelsen åligger att utse funktionärer att föra register över de till föreningen anslutna båtarna. Inregistrerad båt må ej användas i förvärvssyfte.

 

§12
Båtar som ligger på land längre än tre säsonger och som av styrelsen bedöms som omöjliga att sjösätta utan betydande reparationsinsatser, skall avlägsnas från hamnområdet genom ägarens försorg. Om ägare ej kan spåras eller vägrar skall ärendet överlämnas till kommunens miljönämnd för beslut om åtgärd. Om kommunen bedömer båten som en miljöfara kan styrelsen avlägsna båten på lämpligt sätt.

§13
Föreningens standert och igenkänningstecken fastställs av medlemmarna vid föreningens möte. Standert och igenkänningstecken bör föras på föreningsmedlemmarnas båtar. Föreningens standert och igenkänningstecken fastställda av föreningen får endast föras av inregistrerade båtar.

§14
Föreningen kan ej upplösas med mindre än att årsmötet med ¾-dels majoritet beslutar därom.

Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifterna kan ändras efter beslut på medlemsmöte.

Båtplats i vattnet / hamnplats på land

 • Ny medlem anvisas plats efter att gällande avgifter betalats. Har medlem inte fullgjort sina åtaganden kan styrelsen dra in båt- eller hamnområdesplats med omedelbar verkan. Styrelsen eller hamnkaptenen kan också anvisa annan plats om behov av omdisponering i hamnen uppstår.
 • Båtplats disponeras av innehavare för hela båtsäsongen.
 • Sommarplats på land disponeras av innehavaren för hela båtsäsongen.
 • Vinterplats på hamnområdet tilldelas av hamnkapten och disponeras av innehavaren t o m 30 maj påföljande år.
 • Båtplats får inte överlåtas, lånas ut eller hyras ut i andra hand. Kortare utlåning kan dock ske under förutsättning att medgivande har erhållits av hamnkaptenen.
 • Uppsägning av båtplats ska göras skriftligt inför kommande säsong dock senast 25 januari. Uppsägning efter det datum innebär att man betalar sin båtplats för innevarande år. Uppsägning sker genom att mailatill SBS info@sorakersbs.se. Anledningen är att SBS betalar medlemsavgift till Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet baserat på antal medlemmar per 31 januari.
 • Önskemål om byte av båtplats tas upp medhamnkaptenen. 
 • Byte av båt anmäls till hamnkaptenen. Byte till annan båt berättigar inte automatiskt till båtplats utan är beroende på om lämplig ledig båtplats finns.
 • Varje båtplatsinnehavare är ansvarig för att eventuella skador på bryggor eller Y-bommar vid båtplatsen snarast anmäls till hamnkaptenen liksom incidenter eller annat som klubben bör ha kännedom om.
 • Båtvagnar, jollar eller annan typ av följebåt skall märkas upp med ägarens namn och telefonnummer. Märkningen ska göras väl synlig.
 • Båt skall alltid förtöjas på betryggande sätt och vara tillfredsställande fendrad. Vid förtöjning rekommenderas att  ryckdämpare används. Förtöjning görs så att intilliggande båtar inte kan skadas. Förtöjningsgods skall hålla god standard och vara dimensionerad med hänsyn till båtens storlek och tyngd. Fendring görs för att skydda den egna och andras båtar. Eventuella anmärkningar från hamnkapten gällande brister i förtöjning ska åtgärdas snarast.

Försäkring

Båtägare svarar för att båt har gällande försäkring.

Båtskjulsägare svarar för att båtskjul har gällande försäkring.  

Klubben förbehåller sig rätten att hos respektive försäkringsbolag kontrollera att båtar och båtskjul har gällande försäkring. Försäkringsbrev ska vid begäran uppvisas för styrelsen eller hamnkapten eller, i samband med båtlyft, förlyft ledaren. 

Avgifter

Klubbens avgifter fastställs av årsmötet. Varje medlem ska betala sina avgifter senast av styrelsen fastställt datum. Vid 1:a påminnelse tas en avgift om 60 kr ut. Vid 2:a påminnelse tas en avgift på 180 kr ut.

Arbetsbeting

Medlem med båtplats, medlem med sommarplats på land och båtskjulsägare ska göra arbetsbeting enligt vad som beslutas av årsmötet. Arbetsbeting kan göras av familjemedlem men ska antecknas som gjord av medlemmen. Årsmötet kan besluta om undantag för t ex äldre medlemmar.                                                                                                                    Medlem med enbart vinterplats behöver ej göra arbetsbeting.

Varje år gör arbetsledargruppen upp en lista med arbetsuppgifter. Listan finns i klubbstugan. Var och en måste på eget initiativ ta del av listan och anmälat ill arbetssamordnaren vilka arbetsuppgifter man kan åtaga sig. Arbetsuppgifter och instruktioner, med beräknad tidsåtgång, ges av arbetssamordnaren. Utförd arbetstid antecknas av var och en i arbets-tidspärmen och tiden ska signeras av arbetssamordnaren. 

 • Medlem som fått båt- eller sommarplats på land 31/7 eller tidigare ska göra helt beting.
 • Medlem som fått båt- eller sommarplats på land 1/8eller senare ska göra halvt beting.
 • Båtskjulsägare ska göra helt beting.

Grindar/dörrar

Grindar och dörrar ska hållas stängdaoch låsta eller under omedelbar uppsikt. Bilgrinden stängs normalt automatiskt. Tiden är f. n. ställd till 30 sekunder. Grinden kan ställas upp i öppet läge varvid el-manövreringen ej är i funktion.

Parkering

Fordon får endast tillfälligt stanna för i- och urlastning vid brygglandgångar eller framför entré till klubbstugan. Områden för parkering finns längst ut på yttre piren vid 100-bryggan, längs 300-bryggan och i övrigt på hamnområdet utanför transportvägarna. Parkering på hamnområdet ska ske så att transporter och arbeten i övrigt inom hamnområdet ej störs. Parkering finns även utanför bilgrinden vid truckskjulet samt en allmän parkering på andra sidan strandpromenaden.

Parkering är ej tillåten längs hamnbassängen på sträckan slipen – mobilkranen – yttre P-området på piren vid 100-bryggan.

Vakttjänst

Medlem med båtplats eller sommarplats på land liksom båtskjulsägare ska fullgöra vakttjänst enligt vad som beslutas av årsmötet. Årsmötet kan besluta om undantag för t ex äldre medlemmar. Medlem med enbart vinterplats behöver ej göra vakttjänst.

 • Medlem som fått båt- eller sommarplats på land 31/7 eller tidigare år ska göra 2 vaktnätter.
 • Medlem som fått båt- eller sommarplats på land 1/8 eller senare ska göra 1 vaktnatt.
 • Båtskjulsägare ska göra 2 vaktnätter.

Vakttjänst kan fullgöras av familjemedlem. Vakttjänst ska endast göras av myndig person. Vid uteblivande av vakt (till vilket också avbrytande av vakt räknas) och vid icke helt fullgjord vakttjänst, dvs att komma för sent och/eller gå för tidigt, erläggs fastlagd avgift. Vaktinstruktion finns i klubbstugan. Genomförd nattvakt registrerar man med datum och signatur i vaktpärmen som finns i klubbstugan. Avsaknad av sådan notering betraktas som utebliven vakt.

Bokning av vaktnätter sker via inloggning i Svenska Båtunionens BAS-system. Inloggning kan ske via datorn i klubbstugan. Alla medlemmar tilldelas en inloggningskod. Har man glömt sin kod så kontakta någon i styrelsen.

Bokad vaktnatt får ej strykas. Byte av vakt kan ske mellan medlemmar och det finns en vaktpool som kan fullgöra vakttjänst åt andra medlemmar. Eventuell ersättning görs upp mellan berörda utan att klubben är inblandad. Uppgift om vilka medlemmar som ingår i vaktpoolen finns på SBS hemsida.

Vakttjänst kan också göras av icke medlem men denne ska i sådant fall godkännas av styrelsen.

Bastun

Bastun längst ut på södra piren får användas av medlemmar med gäster samt besättningar på besökande båtar. Bokning sker via BAS. Besättning på gästande båtar ombeds kontakta hamnkaptenen för bokning. Nyckel till bastun finns på anslagstavlan i klubbstugan. Var och ett sällskap städar efter sig

Klubbstugan

Klubbstugan kan användas av medlemmar med familjer samt besättning på besökande båtar. Stugan kan också hyras av medlemmar för privat bruk i mån av att klubben inte använder den. Bokning av klubbstugan sker via BAS. För allas trevnad ska följande regler följas av den som använder klubbstugan:

 • Efter användning diskas och återställs det som använts i skåp och lådor.
 • Allt avfall skall bäras ut och läggas i avsedd soptunna vid infarten.
 • Kyl och frys är till för tillfällig förvaring. När varor läggs in i kyl/frys ska dessa märkas med ägarens namn och datum. Varor med liggtid över en vecka kan, liksom omärkta varor, komma att kastas.
 • Stugan skall lämnas städad efter användning. Vid användning av diskmaskin och spis skall dessa lämnas rengjorda. Lämna inte dörrar öppna och se till att kranar är avstängda.
 • Ev skador ska anmälas till någon i stuggruppen.

Gräsklippning, slyröjning mm

Gräsklippare, röjsåg/trimmer med skyddsutrustning, mutterdragare mm finns i traktorskjulet. Klubbnyckeln går till dörren. Nyckel till det, normalt låsta, inre rummet finns i nyckelskåpet i klubbstugan. Efter användning av utrustningen skall denna rengöras och återställas. Var och en är ansvarig för att ev. säkerhetsbestämmelser följs.

Vinteruppläggning

För vinteruppläggning på hamnområdet gäller plats efter anvisning av hamnkaptenen. Privata bränsledepåer är ej godkända mer än det som finns i båtens tankar. Kupévärmare är ej godkänd att användas i båtar, ej heller anordningar med öppenlåga. Egna elinstallationer får ej göras. Båtars pallning och täckningsmaterial skall stå emot normalt förekommande väderförhållanden.

För tilldelad plats gäller följande:

 • Tilldelad plats får inte ändras/bytas utan godkännandeav hamnkaptenen.
 • Vid försäljning av båt är det säljarens skyldighet att upplysa köparen om vad som gäller avseende båtförvaring inom hamnområdet såsom medlemskap och båtförsäkring.
 • Båtvagnar ska vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.
 • Stöttor och annat material som används vid vinterförvaring bör tas hem av var och en men kan efter sjösättningen också förvaras samlat på båtvagnen.
 • Överblivet material t.ex. färgburkar, spilloljekärl, trasig båttäckning mm ska städas bort senast en vecka efter sjösättning. Var och en är ansvarig för bortforsling av eget material.

Uppförande av vintertäckning som kan betraktas som båtskjul får ej förekomma. Sådan byggnad kan betraktas som svartbygge. För uppförande av båtskjul krävs kommunalt byggnadslov och dispens från strandskydd.

Heta arbeten

Vid heta arbeten (t.ex. arbeten med rondell, svetsning) måste det säkerställas att angränsande båtar eller annat ej tar skada.

Miljöfarliga restprodukter

Var och en ansvarar för att eget miljöfarligt avfall som t ex batterier, lampor, färgrester, oljerester mm lämnas till kommunens återvinningscentral.

Soptunna för hushållssopor finns vid infartsgrinden. Tunnan är främst avsedd för gästande båtars sopor, sopor från klubbaktiviteter i klubbstugan eller vid uthyrning av stugan. Egna hushållssopor från båtturer tar var och en med hem.

 Utträde

Medlemskap i Söråker Båtsällskap, SBS, ska sägas upp senast 25 januari.  Uppsägning efter det datum innebär att man betalar sitt medlemskap för innevarande år. Uppsägning sker genom att maila till SBS info@sorakersbs.se.                                                                                                                                                                            Anledningen är att SBS betalar medlemsavgifter till Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet enligt medlemsregistret per 31 januari.

Vid utträde återlämnas nycklar. Därefter kan eventuellt resterande depositioner återbetalas.