Medlemskap – Avgifter

Medlemskap 2023

SBS har medlemskap Senior och Junior.

                      –   Senior  500:-

                      –   Junior    50:-

Medlemskap senior gäller för alla i familjen som är folkbokförda på samma adress, men klubben önskar ha endast en kontaktperson i varje familj. Anteckningar om gjord arbetstid och vakt ska göras i kontaktpersonens namn även om någon annan i familjen utfört arbetet eller vakten.  Juniormedlemskap blir aktuellt om ingen annan i familjen är senior-medlem. Junior är man t o m det år man fyller 18. Som medlem har man tillgång till klubbens anläggningar och utrustning som klubbstuga, slip, mastkran, verktyg mm.

Den som önskar bli medlem ombeds kontakta klubben

via mail till info@sorakersbs.se

eller

ordförande Anders Åström 070 – 666 39 09  

b747classic@hotmail.com 

eller

hamnkapten Tomas Sandberg 070 – 557 35 45

tomas.sandberg@afry.com

Vid utträde ur SBS ska medlemskap sägas upp senast 25 januari annars debiteras man medlemsavgift för året. Bakgrunden är att SBS betalar medlemsavgifter till Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet enligt medlemsregistret per 31 januari samt att i båtplatsavgiften ingår vinteruppläggningsplats på hamnområdet nästkommande vinter.

 

BÅTPLATS

Söråkers Båtsällskap, SBS, har genom nyttjanderättsavtal med Timrå kommun erhållit dispositionsrätt till hamnområdet i Söråker.

Klubben har ca 100 båtplatser i hamnen. Samtliga platser är med Y-bom. På platser som är avsedda för större båtar finns en gångbar Y-bom på ena sidan.

Den som önskar båtplats ombeds kontakta hamnkapten Tomas Sandberg,    tfn 070-557 35 45  epost  tomas.sandberg@afry.com, sända förfrågan via mail info@sorakersbs.se eller kontakta någon i styrelsen.

Den som ansöker om båtplats/medlemskap kommer att få ett Google-formulär tillsänt via e-post. Man ska fylla i tillämpliga delar och sända tillbaka det genom att klicka på Skicka.

Avgifter båtplats 2023  inkl. vinterplats 2023-24 på hamnområdet.

Båtlängd under 8 m  ………………………………………..     800:-

                      8 – 12 m   ………………………………………     1400:-  

                  över 12 m   ………………………………………     2000:- 

Sommarplats på land för båt/vattenskoter ……       800:-

Egen vattenskoterbrygga på båtplats  ……………       800:-

Medlemmarna utför arbete och all bevakning i hamnen själva. Med båtplats/sommarplats på land följer arbetstid  och vakt enligt årsmötets beslut.  Gör man inte sina arbetstimmar så debiteras man för det som fattas med 300 kr/tim. För ej gjord vaktnatt debiteras med 2000 kr. De flesta år finns en vaktpool med medlemmar som kan gå någon annans vakt mot ersättning. En sådan uppgörelse är privat mellan berörda medlemmar och SBS är ej inblandad. Äldre medlemmar 75+ är befriade från obligatoriskt arbete och vakt.

 

Vinteruppläggning utan båtplats

Har man inte båtplats kan man i mån av utrymme få plats för vinter-uppläggning på hamnområdet.  Antalet platser är begränsat. Det fordras att man är medlem och medlemsavgift tillkommer. Hamnkapten Land anvisar plats men SBS förbehåller sig rätten att flytta båten om hamnkaptenen bedömer att det behövs. Medlemmar med båtplats har företräde då uppläggningsplats ingår i båtplatsavgiften och garanteras för de som har båtplats. Alla båtar ska vara försäkrade. 

Vinteruppläggning  2023/2024………………………  600:-

Uppläggningsplats året runt för medlem utan båtplats

– år 1  (augusti 2023 – juli 2024)    ………………… 1500:-

–  år 2  ………………………………………………………. 2 x år 1-avgiften

–  år 3  ………………………………………………………. 3 x år 1-avgiften

–  fr o m år 4  ……………………………………………  4 x år 1-avgiften

Medlemsavgift, arbetstid och vakt tillkommer. Avsikten med avgiftsstegen är att förhindra att båtvrak blir liggande på hamnområdet.

 

Tillträde till hamnen

Bilgrinden är normalt låst och öppnas/stängs med mobiltelefonen. Den som manövrerar grinden måste ha den under uppsikt så ingen olycka inträffar. Grinden stängs automatiskt efter 30 sekunder.  Man måste meddela sitt mobilnummer till klubben för inprogrammering i låssystemet. Endast inprogrammerade mobilnummer kan manövrera grinden.

Gånggrinden öppnas med klubbnyckeln. Grinden kan ställas i olåst/låst läge med en särskild nyckel som finns i klubbstugans kontor. Nattvakten låser normalt gånggrinden på kvällen men den lämnas olåst dagtid. Klubbnyckel kvitteras ut hos hamnkaptenen mot en depositionsavgift på 300 kr.

Den andra grindhalvan är fastlåst i marken. Hänglåset kan öppnas med klubbnyckeln om man behöver komma in med större fordon.

Klubbnyckeln ska lämnas tillbaka till hamnkaptenen vid utträde ur klubben. Erlagd depositionsbelopp återfås. 

Betalningar görs normalt till klubbens bankgirokonto men klubben har även swish.

Sammanställning avgifter 2023

 • Medlemsavgift senior                                                                       500 kr
 • Medlemsavgift junior t o m 18 år                                                       50 kr
 • Båtplats med betald insats*, båtlängd < 8 m                                750 kr
 • Båtplats med betald insats*, båtlängd 8 – 12 m                          1300 kr
 • Båtplats med betald insats*, båtlängd > 12 m                            1850 kr
 • Båtplats båtlängd <8 m                                                                     800 kr
 • Båtplats båtlängd 8- 12 m                                                               1400 kr
 • Båtplats båtlängd >12 m                                                                 2000 kr
 • Sommarplats på land för båt/vattenskoter                                   800 kr
 • Egen vattenskoterbrygga                                                                  800 kr
 • Vinteruppläggningsplats för medlem utan båtplats                   600 kr
 • Uppläggningsplats för medlem utan båtplats
  • år 1                                                                                                  1500 kr
  • år 2                                                                                                  3000 kr
  • år 3                                                                                                  4500 kr
  • år 4 och framåt                                                                             6000 kr
 • Skjulavgift för medlem utan båtplats                                           1300 kr
 • Fast elavgift för medlem med skjul inkl 50 kWh                          100 kr
 • Gästplats inkl el, per dygn                                                                 100 kr
 • Gästplats inkl el, per vecka                                                                400 kr
 • Slip eller mastkran, ej medlem, per tillfälle                                   100 kr
 • Båtlyft ordinarie lyftdag, inkl båtvagnstransport                         400 kr
 • Båtlyft annan lyftdag, exkl båtvagnstransport. Första båt/kommande båtar, per st. Totala kostnaden fördelas lika  mellan de som lyfter den dagen 1000/400 kr
 • Båtvagnstransport till slipen eller på annan lyftdag än ordinarie                                                                                                                              200 kr
 • Hyra av klubbstugan max 4 tim                                                         200 kr
 • Hyra av klubbstugan 4 – 24 tim                                                          500 kr
 • Påminnelseavgift 1                                                                                 60 kr
 • Påminnelseavgift 2                                                                                180 kr
 • Ej utförd arbetsplikt, per timme **                                                     300 kr
 • Ej utförd nattvakt, per tillfälle**                                                        2000 kr     

* Insatsen skrevs av på 10 år. Den togs bort 2014 varför båtplatsavgifterna år 2024 ska vara lika för betald insats/ingen insats.

** Medlemmar som under 2023 fyller 75 eller mer är befriade från arbete och nattvakt.

Bankgiro 300-0882                          Swish 123 508 77 54