Båtplats

Att ha en båtplats….

båtplats

Båtplatsavgift

De olika båtplatsavgifterna finns på sidan Ansökan båtplats – medlemsskap.

Med innehav av båtplats följer vissa skyldigheter såsom arbetsplikt och vakttjänst.

Arbetstid. Antalet arbetstimmar bestäms av årsmötet (år 2018  8 timmar). Klubben har några gemensamma arbetsdagar då främst uppgifter som kräver många händer utförs. En lista med uppgifter, varav en del kan utföras ensam, sätts upp i klubbstugan så att de som inte kan komma på arbetsdagarna har möjlighet att arbeta annan tid som passar bättre. Utförd arbetstid/arbetsuppgift skriver var och en upp i en arbetstidspärm som finns på kontoret i klubbstugan. Den som inte gör alla sina timmar debiteras för resterande tid (år 2018  300 kr/tim).

Vakt. Klubben har nattvakt under säsongen. Som innehavare av båtplats måste man gå vakt, normalt 2 nätter/säsong. Inför säsongen (normalt på vårmötet) sätts en almanacka upp där var och en kan anteckna sig på ”lediga” dagar. Först till kvarn gäller. Datum mellan vilka man kan anteckna sig för vaktnatt meddelas på hemsidan. De som inte antecknar sig blir tilldelade vaktnätter. Missad vakt debiteras med 1000 kr.

Ansvar för båtplatsdelen av bryggan. Var och en ansvarar för att bryggan, Y-bommen, förtöjningsanordningarna mm vid båtplatsen är i god ordning. Mindre reparationer kan var och en utföra själv. Vid större fel så ska detta anmälas till bryggansvarig då det kan innebära större reparation/arbetsinsats.

Bryggor
I småbåtshamnen har klubben anordnat ca 100 båtplatser för båtar av olika storlek och djupgående. Hamnkapten är ansvarig för fördelningen av platser i hamnen. Inom hamnområdet finns det fem klubb-bryggor. Dessutom finns privata bryggor vid sjöbodarna på norra piren samt vid 300-bryggans norra bryggnock.

Hamnen är öppen för båtar i sjön mellan ca 20/5 – 20/10, exakta datum varierar från år till år och finns i Aktivitetskalendern. Före resp. efter dessa datum så är vatten och el på bryggorna avstängt och även främst de mindre Y-bommarna bortmonterade för vintern. Inför vintern så tas landgångarna in och bryggorna förtöjs längre ut för att klara isens rörelser. Den som vill ha båten i sjön efter att flytbryggorna vinterställts måste omförtöja till utrustningsbryggan eller upptagningsbryggan. Om båtar ligger kvar vid flytbryggorna så förbehåller sig klubben rätten att omförtöja dem.

- Utrustningsbryggan
Landfast brygga vid slipen och mastkranen. Avsedd endast för tillfällig förtöjning. Här finns el- och vattenuttag. Vattendjup ca 2 m vid normalvattenstånd.

- Sjösättnings-/upptagningsbryggan
Landfast betongbrygga där klubbens mobilkran är permanent uppställd. Endast tillfällig förtöjning. Djup ca 1,7 m.

- 100-bryggan (segelbåtsbryggan)
Flytbrygga vid yttre piren med 21 platser. Samtliga platser är försedda med gångbar 8 m Y-bom. Djup ca 1,8 – 2,3 m. Med hänsyn till djupet så används bryggan främst för segelbåtar. Vatten- och eluttag på bryggan.

100-bryggan 1

 

- 200-bryggan
Flytbrygga med 44 platser för mindre båtar vid Y-bommar. Djup ca 1,4 – 1,8 m. På bryggnocken finns gästplats med eget ankare som akterförtöjning. Bryggan är i huvudsak utrustad med 6 m ej gångbara Y-bommar. Vatten och el-uttag på bryggan.

200-bryggan 1

 

300-bryggan

Flytbrygga i två sektioner. Den norra sektionen med 13 platser, djup ca 1,3 – 1,7 m. Samtliga platser med 8 m gångbara Y-bommar. Den södra sektionen med 21 platser har Y-bommar av två olika storlekar. Djup ca 1,0 – 1,3 m med den grundare delen närmast slipen. Vatten- och eluttag på bryggan. Vid norra nocken finns en privat brygga i rät vinkel mot 300-bryggan.

300-bryggan 2

 

Sjösättning/torrsättning
Vid två tillfällen på våren och två på hösten ordnas gemensam sjösättning och torrsättning med klubbens permanent uppställda mobilkran. Endast av klubben godkända kranförare får köra kranen. Datum finns i Aktivitetskalendern. För nyttjande av klubbens kran tas en avgift ut. Har man inte möjlighet att lyfta på ordinarie dag så får man själv komma överens om annan dag med hamnkapten som samordnar med kranföraren. Avgiften är olika för lyft på ordinarie lyftdagar och lyft vid annan tidpunkt. Kranen används inte för att bära båtar till/från uppställningsplatserna utan alla båtar måste stå på båtvagn. Vagnarna bogseras med egen bil/traktor eller med klubbens traktor. Endast behöriga förare får köra klubbens traktor och endast medlemmars båtar lyfts. Sjösättning/upptagning på slipen med hjälp av egen bil eller med det eldrivna spelet är fritt för alla medlemmar men är belagt med avgift för icke medlemmar.

Mastkran

Användande av klubbens mastkran är avgiftsfritt för medlemmar men för icke medlemmar tas en avgift ut. Spelet är el-drivet.

 

Båtskjul

Alla båtskjul är privata och ägarna har särskilt avtal med klubben.

Sjösättningsrutiner

 • Backa båtvagnen ut mot kranen
 • Betala avgiften till kranföraren
 • På båten ska uppmärkning för lyftslingens placering finnas
 • På vagnen ska uppmärkning av båtens läge finnas t ex kölstopp
 • Placera lyftslingen korrekt. Se till att de ej är snodda.
 • Förbered inspektion av kölsvinet så att man snabbt upptäcker ev. läckage
 • Under lyftet skall båten vara i jämnvikt och hållas vinkelrätt mot kranbommen
 • Koppla från lyftslingen på utsidan efter att båten kommit i sjön

Upptagningsrutiner

 • Backa båtvagnen ut mot kranen
 • Betala avgiften till kranföraren
 • På vagnen ska uppmärkning av båtens läge finnas t ex kölstopp
 • På båten ska uppmärkning för lyftslingens placering finnas
 • Placera båten vid bryggan med stäven mot fjärden
 • Under lyftet skall båten vara i jämnvikt och hållas vinkelrätt mot kranbommen
UA-81626777-1