Stadgar

SBS STADGAR

Ändrat 2015-11-22 (§1)

§1
Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömansskap.

§2
Envar äger rätt att vara medlem efter styrelsens godkännande. Årlig medlemsavgift samt båtplatsavgifter betalas senast av styrelsen fastställt datum för det löpande räkenskapsåret. Medlem som inom 3 månader efter anmaning icke erlagt stadgade avgifter kan efter styrelsens prövning anses hava utträtt ur föreningen. Medlem som genom olämpligt uppförande eller på annat sätt skadar föreningens intressen eller verksamhet kan av styrelsen uteslutas ur föreningen, dock skola beslut härom fattas av minst fem styrelseledamöter.

§3
Årsmötets tidpunkt bestäms av styrelsen.
Extra möte kan utlysas när så erfordras.

§4
Av medlem väckt förslag skall styrelsen framläggas vid nästkommande möte. Förslag som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

§5
Årsmötet öppnas av ordförande eller anmodad medlem. Omröstning sker vid alla tillfällen enligt för föreningslivet gällande förordningar. Varje i mötet deltagande medlem som inbetalt gällande avgifter äger rätt att rösta. Beslut fattas med enkel majoritet, dock för ändring av §13 erfordras ¾-dels majoritet.

§6
Vid årsmötet förekommer:

  1. val av två medlemmar att jämte ordförande justera dagens protokoll.
  2. Styrelsens och revisorernas berättelser.
  3. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
  4. Val av ordförande och kassör.
  5. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
  6. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa.
  7. Behandling av till årsmötet inlämnade frågor och förslag.

§7
Styrelsen som ska ha sitt säte i Söråker, skall bestå av fem personer, vilka växelvis väljs på en tid av två år. Två suppleanter väljs på ett år.

§8
Styrelsen är, utom i det fall då §2 stadgas, beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande, vid lika antal röster gäller den mening som ordföranden biträder.

§9
Styrelsen utser inom eller utom sig erforderliga funktionärer.
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utfärdar instruktion för sina ombud.

§10
Styrelsen åligger att utarbeta förslag till inkomst- och utgiftsstat att föreläggas årsmötet, att angiva berättelse över föreningens verksamhet samt redovisning för tilländalupet räkenskapsår.

§11
Styrelsen åligger att utse funktionärer att föra register över de till föreningen anslutna båtarna. Inregistrerad båt må ej användas i förvärvssyfte.

§12
Båtar som ligger på land längre än tre säsonger och som av styrelsen bedöms som omöjliga att sjösätta utan betydande reparationsinsatser, skall avlägsnas från hamnområdet genom ägarens försorg. Om ägare ej kan spåras eller vägrar skall ärendet överlämnas till kommunens miljönämnd för beslut om åtgärd. Om kommunen bedömer båten som en miljöfara kan styrelsen avlägsna båten på lämpligt sätt.

§13
Föreningens standert och igenkänningstecken fastställs av medlemmarna vid föreningens möte. Standert och igenkänningstecken bör föras på föreningsmedlemmarnas båtar. Föreningens standert och igenkänningstecken fastställda av föreningen får endast föras av inregistrerade båtar.

§14
Föreningen kan ej upplösas med mindre än att årsmötet med ¾-dels majoritet beslutar därom.

 

UA-81626777-1